Betingelser for Shell bilvask

1. Generelle vilkår

1.1 DCC Energi Mobility A/S, CVR nr. 36 56 30 28, Nærum Hovedgade 8, 2850 Nærum (”DCC”), tilbyder bilvask ved medlemskab af ”Shell Bilvask”. Ved tilmelding til Shell Bilvask accepteres nedenstående vilkår og betingelser.

1.2 Shell Bilvask giver mulighed for bilvask via nummerpladegenkendelse og brug af app’en, Shell Service App.

1.3 Kunden tilmelder sin bil med tilhørende nummerplade i Shell Service App’en eller shellservice.dk. Umiddelbart efter tilmelding modtages pr. e-mail en bekræftelse med den indgåede aftale.

1.4 Medlemskab i Shell Bilvask er tilknyttet til den tilmeldte bil. Ved tilmelding skal bilens nummerplade, derfor indtastes. Den tilmeldte bil/nummerplade kan ændres maksimalt én gang i kvartalet ved at kontakte Shell Kundeservice på 70 10 26 00.

1.5 Ved tilmelding til Shell Bilvask kan der enten tegnes et bilvaskeabonnement for den valgte vasketype, eller købes bilvaske enkeltvist og mod betaling.  Uanset at tegning af abonnement er sket for en bestemt vasketype, giver Shell Bilvask dog mulighed for at opgradere vasketypen mod ekstrabetaling fra gang til gang.

1.6 Ikke alle Shell-vaskehaller er omfattet af Shell Bilvask. En liste med de til enhver tid omfattede vaskehaller findes på shellservice.dk og Shell Service App.

2. Forudsætninger for medlemsskab

2.1 Medlemskab kan alene udstedes til myndige privatpersoner på 18 år eller derover eller til juridiske personer. Ved tilmelding på vegne af en juridisk person garanteres det over for DCC, at der er den nødvendige bemyndigelse til at tegne medlemskabet, herunder også til at købe enkeltvaske eller foretage opgraderinger.

2.2 Tilmelding til Shell Bilvask forudsætter, at du har et gyldigt betalingskort som f.eks. Dankort, visakort, eller mastercard, Shell Card Privat eller Shell Card Erhverv. Det er dog ikke alle typer af Shell Card Erhverv, der kan bruges til Shell Bilvask. Ved tilmelding af Shell Card Privat eller Shell Card Erhverv til Shell Bilvask henvises til de til enhver tid gældende betingelser for disse kort, herunder hæftelse, betalingsbetingelser mv. Betingelserne for Shell Card Privat og Shell Card Erhverv findes på shellservice.dk.

2.3 Det tilmeldte betalingskort kan ændres ved log-in på din profil på Shell Service App eller på shellservice.dk.

2.4 Lukkes eller spærres det tilmeldte betalingskort, vil dit medlemskab hos Shell Bilvask ophøre automatisk. Forudbetalte abonnementsperioder vil dog kunne bruges frem til deres udløb. Der vil således efter lukning eller spærring af betalingskort ikke kunne købes bilvaske enkeltvist eller tilkøbes opgradering af vasketype.

2.5 Der kan ikke oprettes abonnement for køretøjer der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, herunder men ikke begrænset til taxa, flextrafik, handicapkørsel og skolekørsel.

3. Shell bilvask herunder gennemførelse af bilvask

3.1 Shell Bilvask giver mulighed for tegning af et bilvaskeabonnement eller køb af bilvaske enkeltvist.

3.2 Ved tegning af abonnement på en bestemt vasketype opnås der ubegrænset adgang til bilvask i Shell vaskehaller for den tilmeldte bil og nummerplade inden for de til enhver gældende åbningstider for vaskehallerne. Et system for nummerpladegenkendelse giver adgang til vaskehallerne. Er der ikke tegnet et abonnement, betales den valgte bilvask enkeltvis.

3.3 DCC registrerer bilen og medlemskab ved vaskeanlægget med et genkendelsessystem for nummerplader. Da medlemskabet er knyttet til den specifikke bil og nummerplade, gives der alene mulighed for at vaske den bil, som er registreret under medlemskabet. Er der tegnet abonnement for en bestemt vasketype, betales der ikke for bilvasken, med mindre der ønskes en dyrere vasketype. Opgraderingsprisen oplyses på Shell Bilvask App’en.

3.4 Brug af vaskehaller

3.4.1 Ved brug af vaskehaller accepterer kunden vaskehallens almindelige betingelser og anbefalinger, som fremgår af skiltning ved vaskehallen. Disse skal nøje iagttages. Shell Service App’en skal anvendes til start af bilvask.

4. Betaling, fakturering mm.

4.1 Med Shell Bilvask bliver medlemmet automatisk via det tilmeldte betalingskort opkrævet for det købte bilvaskeabonnement, køb af bilvask enkeltvis og/eller eventuelle opgraderinger af vasketype.

4.2 Der er adgang til se kvitteringer på Shell Service App eller shellservice.dk. Er du kunde med et Shell Card Privat eller Shell Card Erhverv, har du også mulighed for at hente fakturaer, der hvor du normalt henter fakturaer.

4.3 Ved tilmelding til Shell Bilvask med samtidig tegning af abonnement accepteres en automatisk månedlig forudbetaling af medlemskabet. Se dog pkt. 11.1 om fortrydelsesret.

4.4 Medlemskabet med tilhørende abonnement betales månedsvis forud den første bankdag i måneden. For betaling vedr. Shell Card Privat og Shell Card Erhverv følger betalingen dog den for disse kort gældende aftalte betalingsbetingelser.

4.5 Ved køb af bilvask uden tegning af abonnement trækkes det skyldige beløb automatisk på kundens tilmeldte betalingskort på den sidste bankdag i måneden (Shell Card Privat eller Shell Card Erhverv), eller når kortet normalt faktureres (øvrige betalingskort).

4.6 Det er muligt at opgradere din bilvask ved betalingsanlægget, hvis du ønsker et andet vaskeprogram end det, der er tegnet abonnement på. Eventuelt valgte opgraderinger til din bilvask betales omgående eller sammen med den månedlige fakturering afhængig af det tilknyttede betalingskort.

4.7 I tilfælde af spørgsmål eller indsigelser vedrørende betaling og fakturering, skal DCCs kundeservice kontaktes på telefonnummer 70 10 26 00.

5. Ansvar, sikkerhed og misbrug

5.1 Ved tilmelding tildeles en 4 cifret kode. Koden kan efterfølgende ændres på shellservice.dk eller Shell Bilvask App’en.

5.2 Koden skal bruges i forbindelse med bilvask, hvis nummerpladen ikke genkendes af systemet eller systemet for nummerpladegenkendelse i øvrigt ikke virker. I det tilfælde skal nummerplade og kode indtastes ved betalingsterminalen i overensstemmelse med instruktionerne på betalingsterminalen for at kunne vaske på medlemskabet

5.3 Medlemmet har ansvaret for til enhver tid at holde denne kode personlig og hemmelig. PIN-koden må aldrig efterlades i køretøjet.

5.4 Tyveri, misbrug eller formodning herom skal straks anmeldes til politiet samt til DCC på telefonnummer 70 10 26 00. Herefter vil abonnementet blive lukket og medlemmet kan købe et nyt produkt. DCC forbeholder sig dog retten til at ikke at udstede nyt abonnement ved konstateret misbrug.

5.5 Ved misbrug af medlemskabet, kan man blive ansvarlig overfor DCC efter dansk rets almindelige regler. Det indskærpes, at et vaskeabonnement tilhører den tilmeldte bil og nummerplade. Hvis medlemskabet bliver misbrugt til vask af en anden bil end den tilmeldte og registrerede eller til vask af ikke-godkendte køretøjer, kan DCC ophæve medlemskabet uden yderligere varsel, og DCC er berettiget til at opkræve medlemmet et træk på det tilmeldte betalingskort for et beløb svarende til vaskens listepris samt et misligholdelsesgebyr på 500 kr. pr. vask.

5.6 Der henvises i øvrigt også til hæftelsesreglerne i den til enhver tid gældende lov om betalinger.

6. Ændring af betingelser, overdragelse af rettigheder mv.

6.1 Ændring af disse betingelser, herunder priser, kan ske med en måneds varsel til udgangen af en måned ved meddelelse pr. e-mail og på Shell Service App og shellservice.dk. Uvæsentlige ændringer kan dog varsles på alene shellbilvask.dk og Shell Service App.

6.2 Medlemmet anses for at have accepteret ændringerne, hvis medlemmet benytter medlemskabet efter udløbet af varselsperioden. Kan ændringerne ikke accepteres, skal dette meddeles DCC inden udløbet af varselsperioden, hvilket betragtes som en opsigelse, og hvorefter medlemskabet ophører. Se pkt. 7 omkring opsigelse.

6.3 DCC kan overdrage hele eller dele af aftalen til tredjemand, eller til et andet selskab i DCCs koncern uden kundens samtykke.

7. Opsigelse, ophævelse mv.

7.1 Kunden kan opsige sit medlemskab med et varsel på indeværende måned + 1 måned. Se dog pkt. 11.1 om fortrydelsesret for forbrugere

7.2 Udmeldelse kan foretages på din profil på Shell Service App eller på shellservice.dk, eller ved at sende en mail til [email protected].

7.3 DCC kan uden varsel ophæve eller spærre kundens medlemskab, hvis kunden giver anledning hertil, herunder ved manglende betaling, misbrug eller begrundet mistanke om uberettiget brug.

7.4 DCC forbeholder sig desuden ret til at ophæve et medlemskab med øjeblikkelig virkning, hvis de på stationerne opsatte regler for bilvask ikke overholdes, hvis medlemmet overtræder eller på anden måde forsøger at omgå disse betingelser, eksempelvis ved at vaske en anden bil end den tilmeldte.

8. Service og driftsstop

8.1 For at sikre en ensartet og høj kvalitet og tilgængelighed på vores vaskehaller kræves regelmæssig vedligeholdelse og service. Derfor kan heller ikke kan garanteres, at et bilvaskeanlæg tilmeldt Shell Bilvask altid er tilgængeligt, eller at Shell Service App’en altid fungerer. Anlægget kan være lukket på visse tidspunkter af døgnet, ligesom der f.eks. kan være lukket i forbindelse med service, reparation eller på baggrund af påbud fra myndigheder.

8.2 Driftstop er uundgåelige og kan ikke forudses. DCC har indgået serviceaftaler for derigennem at minimere antallet af driftsstop. Desuden tilstræber DCC at udføre vedligeholdelse og service i tidsrum på dagen, hvor vaskehyppigheden er lavest.

8.3 Der kan ikke rettes krav om nedsat betaling for medlemskab, krav om erstatning, kompensation eller lignende grundet service eller driftsstop på et eller flere vaskeanlæg eller nedetid på Shell Service App.

9. Erstatning, reklamation og kontakt

9.1 Reklamationer over bilvask

9.1.1 Indsigelser og reklamationer omkring den leverede bilvask, herunder fejl på anlæg, kvaliteten af bilvasken mv. skal ske omgående enten brug af vaskeanlæggets samtaleanlæg eller ved kontakt til kundeservice:
Telefon: 70 10 26 00.

9.1.2 Alle øvrige henvendelser bedes ske til DCC Energi Mobility A/S’ kundeservice:
Telefon: 70 10 26 00.

Skriftlig henvendelse skal ske til:

DCC Energi Mobility A/S
Att. Kundeservice Kort
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
E-mail: [email protected]

10. Behandling af dine personoplysninger

10.1 DCC er dataansvarlige de personoplysninger, der behandles i Shell Bilvask.

10.2 Når du tilmelder dig til Shell Bilvask på shellservice.dk eller Shell Service App behandler DCC en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, dine kontaktinformationer (adresse, e-mailadresse og telefonnummer) og din bils nummerplade. Derudover behandler DCC oplysninger om dit betalingskort, din abonnementstype, og oplysninger om de køb og betalinger, som du foretager via Shell Bilvask. Behandling af disse personoplysninger sker på grundlag databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller litra f, da behandlingen af oplysningerne er nødvendig for oprettelsen og administrationen af dit kundeforhold hos DCC i forbindelse med din brug af Shell Bilvask, herunder til bl.a. kundeservice, fakturering, kontrol med henblik på konstatering af evt. misbrug af dit medlemskab, markedsføring og statistik. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret form, og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

10.3 DCCs behandling af betalingsoplysninger, dvs. oplysninger om hvilke ydelser du har købt i Shell Bilvask, sker på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, jf. betalingslovens § 125. Når du tilmelder dig til Shell Bilvask, giver du samtidig dit samtykke til, at DCC behandler betalingsoplysninger om dig. DCC bruger betalingsoplysningerne til at give dig et overblik over dine køb i Shell Bilvask og til at målrette markedsføringen i Shell Bilvask individuelt til dig. DCCs behandling af betalingsoplysninger er nødvendig for at du kan benytte Shell Bilvask. Du kan trække dit samtykke til behandlingen tilbage ved at opsige dit medlemskab af Shell Bilvask, jf. punkt 7.2 ovenfor.

10.4 Ved brug af Shell Service App indsamler DCC lokationsdata om dig. DCC har behov for at kende din lokation for at kunne starte bilvasken på den lokalitet, hvor du befinder dig, når du bruger Shell Service App. Behandling af lokationsdata sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller litra f, da behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at du kan købe bilvask gennem Shell Service App. Lokationsdata kan endvidere bruges til at målrette vores markedsføring til dig baseret på din fysiske lokation samt til udarbejdelse af statistik til brug for forretningsudvikling. Behandling af lokationsdata til disse formål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, til varetagelse af vores legitime interesse i at kunne markedsføre relevante produkter og tilbud til dig, samt i at kunne videreudvikle vores forretning på baggrund af vores erfaringer.

10.5 Oplysningerne opbevares og behandles så længe din medlemsprofil på shellservice.dk eller på Shell Service App er aktiv, og i en rimelig periode derefter – typisk 6 måneder. Overføres dit navn eller andre oplysninger til fakturaen, gemmes disse oplysninger i bestillingsåret samt de efterfølgende 5 år med henblik på opfyldelse af bogføringslovens krav.

10.6 DCC overlader de personoplysninger, der behandles i Shell Service App og shellservice.dk, til en databehandler, hvor oplysningerne opbevares på sikre servere.

10.7 Efter databeskyttelsesreglerne har du ret til at anmode DCC om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Du har også ret Efter databeskyttelsesreglerne har du ret til at anmode DCC om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Du har også ret til at anmode DCC om at foretage begrænsning af behandling af dine oplysninger, og til at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os, eller du kan klage til Datatilsynet.  

11. Særlige forhold vedr. forbrugere, herunder fortrydelsesret og klageadgang

11.1 Fortrydelsesret

11.1.1 Forbrugere, som defineret i den til enhver tid gældende forbrugeraftalelov, der har tegnet abonnement på bilvask, har en fortrydelsesret på 14 dage fra modtagelse af skriftlig bekræftelse på den indgåelse aftale inkl. nærværende betingelser.

11.1.2 Hvis fortrydelsesretten skal gøres gældende, skal dette ske senest ved udløbet af 14 dages fristen. Meddelelse af fortrydelsesretten kan ske pr. e-mail på mailadressen: [email protected].

11.1.3 Der gøres udtrykkeligt opmærksomt på, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis man som forbruger anvender medlemskabet til bilvask, også selvom dette sker inden for 14 dage fra modtagelse af bekræftelse på den indgåede aftale.

11.2 Klageadgang

11.2.1 Vores kunder er altid velkomne til at kontakte vores kundeservice ved klager. Kundeservice kan kontaktes som anført ovenfor under pkt. 9. Kundeservice vil behandle alle henvendelser hurtigst muligt og vende tilbage med en afgørelse.

11.2.2 Hvis vi ikke kan finde en løsning, kan man som forbruger indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Der kan klages til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk. Center for Klageløsning behandler dog alene klager, der har en beløbsmæssig værdi på kr. 1.110,00 og højst kr. 100.000,00, medmindre der er tale om en klage af generel eller principiel karakter. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

11.2.3 I det tilfælde, at du har købt en vare eller tjenesteydelse online på shellservice.dk, kan EU-Kommissionens onlineklageportal også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager kan indgives her:: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage bedes vores mailadresse angives: [email protected].